خانم امیری استاد طلاسازی

گوهرشناسی و کارشناسی سنگ

سابرینا امیری گروسی، با بیش از ۲۰ سال سابقه تدریس  گوهرشناسی و کارشناسی سنگ، کار تدریس  گوهرشناسی را از سال ۱۳۸۰ در موسسه گوهرشناسی آسیا شروع کرد. پس از آن در مراکز و موسسات متعددی شامل مرکز گوهرشناسی وزارت صنایع و معادن، مرکز پژوهشهای کاربردی سازمان زمین شناسی، مرکز جواهرشناسی دانشگاه تهران، مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، آموزشگاه جهان گوهر و آموزشگاه طلاسازی و گوهر شناسی فتاحی و موسسه تحسین به تدریس گوهرشناسی مشغول بوده است. مقالات متعددی در زمینه گوهرشناسی، توسط او در مجله علوم زمین و معدن، منتشر شده است

فهرست مطالب