بنر دوره
بنر دوره ها

آموزش طراحی طلا و جواهرات به مدت 50 ساعت که هر جلسه 2 ساعت می باشد.

گوهر تراشی
طراحی طلا و جواهر
طلا و جواهرسازی
فروشندگی حرفه ای
قلم زنی
قلم زنی
طلا و جواهرسازی
طراحی طلا و جواهر
گوهر شناسی
گوهر تراشی
فروشندگی حرفه ای
تعمیرات طلا
مینا کاری
ریخته گری و آبکاری
مخراج کاری
ریخته گری

آموزش ها

نرم افزار ماتریکس

دوره فروشندگی

گوهرتراشی