گوهر شناسی

گوهرشناسی

گوهرشناسی خود شامل دو رشته است

الماس  Dimond

سنگهای رنگی Color Ston

در دوره الماس هنر آموز با شناخت مامل الماس انواع تارشهای الماس (برلیان – باگت – پرنس – اوال و …)

درجه بندی الماس بر اساس 4CS انواع تراشها در این درجه بندی و عیوب تراشی بررسی می شود

color <= c2 : در مورد رنگ بندی الماس شامل  Fanci Color ، Normal Reng درجه بندی رنگهای نرمال برنج از       تا رنگ قهوه ای بررسی می شود

C3 : Clarety (میزان پاکی سنگ )

هنرجو ناپاکیهای سنگ

  1. درونی  Inclotion

2.بیرونی Belemish

را فرا می گیرد.

تدریس در این آموزشگاه توسط نفر چهارم جهان درمسابقات طلا و جواهرسازی تدریس می شود      و از اساتید که خود افتخار آفرین در رشته طلا و جواهر سازی هستند استفاده می شود تا علاوه بر تدریس طراحی ، قلقها و فوت و فن این رشته نیز آموزش داده می شود

و درنهایت می تواند بر اساس متد JIA آمریکا و جدول RaPaPort سنگ را پلت کند و سپس برای آن Certeficat صادر کند

با سنگهای طبیعی Natiral و مصنوعی Syentetic و سنگهای بدلی Man maed آشنا می شوند و با انواع Trilment یا بهسازی آنها و نحوه ساخت سنگهای مصنوعی و روش ساخت آنها و درجه بندی رنگ اعم از غلظت رنگ و غیره نحوه شکل گیری آنها و ساختارهای کریستالی و شیمیایی آنها فرا می گیرند همچنین هنر آموز بوسیله گرفتن وزن مخصوص SG و شکست نور RI و کار با دیگر سنگهای گوهرشناسی می تواند انواع سنگها را تفکیک و درجه بندی و برای آنها Certeficate صادر کنند

این دوره ها توسط اساتید مجرب و تحصیل کرده GIA آموزش داده می شود

ب – Color Ston یا سنگهای رنگی مانند یاقوت یا زمرد و خانواده سنگها آشنا می شوند.

C4 – Carat ( وزن سنگهای      ) : آشنایی با وزن سنگ نسبت به حجم و اندازه آشنا می شوند.

مقدمه بر علم گوهرشناسی

گوهر شناسی
برچسب گذاری شده در: